Zpět na seznam

Laskavec žmindovitý

Amaranthus blitoides

Foto: Laskavec žmindovitý
Detail
Kategorie Letničky
Výška rostliny od 10 cm do 60 cm
Barvy listů zelená, šedozelená
Tvary listů kopišťovité, kopinaté, řapíkaté
Typy listů listnaté, opadavé
Měsíce kvetení Červenec, Srpen, Září
Požadavky rostliny slunce, polostín, vlhko, nenáročné
Použití rostliny v zemědělství, v lékařství
Použitelné části rostliny list
Popis

Laskavec žmindovitý je jednoletá jednodomá, šedozelená až červenavá bylina. Má lodyhy 10 -60cm dlouhé, poléhavé nebo vzácně vzpřímené, málo až bohatě větvené, hustě listnaté, lysé nebo řídce pýřité, světle zelené, bělavé nebo načervenalé až červenavé. Trsy mají rozměry 30 -40 x 20 -40cm. Listy jsou dlouze řapíkaté, čepele tuhé, podlouhle kopinaté nebo obvejčitě kopisťovité, 0,8 -0,4cm dlouhé, 2,5 x delší než široké, tupé nebo špičaté, na bázi klínovité, ploché, na okraji s úzkým žlutobílým lemem, jsou lysé, většinou sytě zelené, lesklé. Květenství vykvétá v úžlabních klubíčkách, listence jsou až 2mm dlouhé, kopinaté, ostnitě zakončené, blanité, se zelenou střední žilkou, okvětních lístků je 4 až 5, jsou nestejné, asi 1,5 -3mm dlouhé, nejčastěji vejčitě kopinaté, poněkud blanité, se zelenou střední žilkou, někdy s krátkou osinatou špičkou, u báze jsou hrbolkaté, u samčích květů poněkud delší, tyčinky jsou tři, blizny tři. Plod je téměř kulovitá až téměř hladká tobolka, otevírající se víčkem. Semena jsou v obrysu okrouhlá, 1,3 -1,8mm v průměru, černá, lesklá. Rostlina kvete od července do září.

Čeleď:
laskavcovité

Původ:
Tento laskavec je domácí v Severní Americe, pravděpodobně v západní části USA , kde roste na suchých a pustých místech. Druhotnými stanovišti jsou okraje cest, rumiště, hojně roste jako plevel na polích a v zahradách.

Výskyt:
Laskavec se druhotně rozšířil téměř na celé území USA, kromě extrémního klimatického pásu na jihozápadě a jižního pobřeží pruhu, a v jižní Kanadě, kde je již zcela naturalizován. V Evropě je rozšířen od západní po střední a východní Evropu, většího rozšíření ale dosáhl zejména ve Středozemí a v jihovýchodní části Evropy. V Evropě roste v Albánii. Baleárech, v Belgii, Bělorusku, v Bulharsku, ČR, v Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Itálii, v Jugoslávii, na Korsice, Krétě, v Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, na Maltě, v Německu, Nizozemí, v Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Rusku, v Řecku, SR, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, na Ukrajině, ve Velké Británii. V Asii roste na Blízkém východě, vyskytuje se také v severní Africe a v Jihoafrické republice. Do Evropy byl druh zavlečen už koncem v roce 1895. Od té doby jsou výskyty pravidelnější. V humidnějších a chladnějších oblastech Evropy převládají ojediněle adventivní nálezy, zatímco v teplejších částech Evropy je kaskavec zavlékán s obilím, vlnou, bavlnou, olejninami, v minulosti se severoamerickou vojtěškou.
V ČR byl tento laskavec poprvé sbírán v sprnu 1931 jako ruderál na Břeclavku, v Praze v roce 1932. Ve SR pocházejí oba nejstarší nálezy z Podunajské nížiny.
Druh zůstal botaniky dost dlouho nepoznán, poprvé ho správně určil a publikoval Májovský. V současnosti je druh velmi dobře znám zcela zdomácnělý je v jihoslovenských nížinách a na jižní Moravě. Naturalize probíhá také v ČR, zejména v Polabí. Ekologické optimum má druh v planárním stupni až v dolní části kolinního stupně, odkud může přechodně zasahovat až do submontánního stupně.
V ČR roste laskavec nejčastěji na sušších ruderálních stanovištích, ve městech i na vesnicích, na škvárových a písčitých půdách železničních nádraží, na rumištích, skládkách, v ulicích, na návsích, podél silnic, na dvorech průmyslových závodů, na jatkách, v přístavech, vzácněji na březích rybníků, na zahradách a na polích a též na písčinách. Snáší dobře i půdy zasolené. Fytocenologicky je v ČR ještě málo vyhraněn, naturalizace zde ještě nedosáhla takového stupně jako v nížinách na Slovensku. Byl k nám zavlečen železniční dopravou, dále je zavlékán s obilím, olejninami, bavlnou, transporty dobytka spod.
Laskavec se šíří podél agestochorních linií železničních tratí především se severoamerickým obilím, podél vodních toků a podél silničních komunikací. Určitý podíl na dalším druhotném rozšíření má druh ve stepních oblastech USA i bývalého SSSR jako stepní běžec, šířený celými lodyhami i s plody podzimními větrnými bouřemi. Toto šíření je možné i v oblastech nížin jihovýchodní Evropy i jihoslovenských nížin z těles železničních tratí do okolních polí. I když nadzemní část laskavce nemá kulovitý ani cylindrický tvar jako jiný stepní běžci, odumírá záhy celý kořenový systém a i zcela položené diskovité trsy mohou být větrem transportovány na menší vzdálenosti. Podružným způsobem, který ale není dobré podceňovat, je šíření plodů a semen kopyty hovězího dobytka a koní z okrajů cest do polních kultur nebo prostřednictvím hovězího dobytka a koní chovných stájí a jatek.
V ČR a SR je druh polyhemerochorem. Je charakteristickým druhem panonské cesty adventivů, které se šířily podél železničních a silničních komunikací z jihovýchodní Evropy a na jižní Slovensko a jižní Moravu před druhou světovou válkou. Nevylučuje se možnost zavlékání druhu na Slovensko a Moravu častými dřívějšími migracemi Rómů z Rumunska a Maďarska. Méně často je k nám druh zavlékán s bavlnovým odpadem ze Střední Asie, nebo výjimečně také s rudou a pravděpodobně i s kanadským lněným semenem. Lokality na dolním Labi naznačují i šíření druhou labskou cestou adventivů ze zámoří, i když tato cesta se uplatňuje při šíření mnohem méně výrazně než cesta panonská. Na obdělávaných půdách se druh vyskytuje v kulturách okopanin, v kukřici a ve vinohradech. V obcích roste na rumuštích a smetištích. V poslední době se stává druh na jižním Slovensku z původně riderálního také segetál, stále častěji prospívající také na polích, a to nejen v kukuřici a ve vinicích, ale také v cukrovce, rajčatech, tabáku, slunečnici, sóje a dalších plodinách.

Růstové podmínky:
Tento laskavec má optimum v teplé klimatické oblasti s přesahem do mírně teplé oblasti. V chladné klimatické oblasti roste většinou jen přechodně. V Podunajské nížině, ve Východoslovenské nížině a na jižní Moravě se druh vyskytuje převážně v oblasti kukřičného výrobního typu, tam prospívá na polích jako plevel nejčastěji. V Brně, Polabí se vyskytuje většinou v oblasti řepařského výrobního typu. Jako polní plevel se tam ale vyskytuje mnohem vzácněji nebo jako ruderál.
Rostliny v podmínkách teplé klimatické oblasti bohatě a pravidelně plodí. Klíčení diaspor probíhá v širokém rozmezí vyšších střídavých i stálých teplot, přičemž optimum pro klíčení je při teplotách 6 -15/25 -33°C. Po porušení osemení nebo uložení diaspor v chladných vlhkých podmínkách se hromadnost klíčení zvyšuje a rozsah zeplot pro klíčení vhodných se rozšiřuje směrěm k teplotám nižším, ale vývoj rostlin probíhí při teplotách vyšších. Hromadné vzcházení je možné proto pozorovat od konce dubna do poloviny května. Zrání semen probíhá od konce srpna do začátku září a diaspory vysemeňují pomalu do jara. Klíčivost diaspor je dlouhodobá.
Bohatá a pravidelná plodnost, pozdní zrání a vysemeňování, vysoké teplotní nároky na klíčení semen, vývoj rostlin a také dlouhodobá klíčivost semen, umožňují tomuto druhu zdomácňovat v teplejších oblastech našeho státu.

Množení:
Semena jsou šířena větrem, vodou, endozoochorně různými živočichy a zejména při pracovních činnostech člověka.

Použití:
V současné době je druh rozšířen trvale, a to často jako polní plevel, zejména v teplé nebo mírně teplé klimatické oblasti teplejších území ČR a srov. Proto ho řadíme mezi druhy vnitřní karantény s optimem výskytu v okopaninách. Další zdomácňování druhu probíhá také v mírně teplé oblasti. Vzhledem k ekologickým požadavkům druhu je možné očekávat v budoucnosti další šíření v dosud neobsazených zemích v teplé klimatické oblasti s přesahem do mírně teplé oblasti.
Na polích je možné výskyt druhu omezit především řádnou kultivací. Osivo by mělo být čištěné. Větší ohniska výskytu, především v teplejších oblastech mimo polní kultury, je možné lokálně omezit pouze ekologicky a ekonomicky únosnými herbicidy, zejména na lokalitách v okolí železničních drah, ze kterých by se mohl šířit do polí, stejně jako některé další druhy laskavců. Na půdách v bramborářském výrobním typu není nutné se druhu obávat. Zahraniční údaje z agrobotanické literatury můžeme v praxi využít jen částečně, protože druh bývá často zaměňován s jinými laskavci.
Laskavec žmindovitý je cizí expanzivní plevel s optimem šíření v okopaninách v teplejších územích, řazený mezi plevele vnitřní karantény. V lidovém léčitelství bývají listy používány při oteklinách. Na polích není spásán dobytkem pro vysoký obsah alkaloidů.
Nové fotografie rostlin